Bs Hồ Đào

Nguyên Trưởng Khoa Dịch Vụ BV Nhi Đồng 2
Tu nghiệp Chuyên khoa Nhi tại BV PITIE_SALPETRIERE, PARIS, Pháp (FFI)

Categories:

petrus.dao